Vilkår og betingelser

Bruksrett og vedlikehold av Weld IT programvare

Ved å installere Weld IT programvare og/eller ved å benytte deg av Weld IT sine tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av bestemmelsene i denne avtalen som gjelder for de relevante produkter og tjenester fra Weld IT. Ber om at en leser derfor hele avtalen nøye. Dersom du ikke aksepterer avtalebestemmelsene, har du ikke rett til å benytte de relevante produkter og/eller -tjenester. Du må i så fall, innen 14 dager fra kjøpsdato, melde dette til Weld IT AS. Eventuelle utskrifter av dokumenter kan da heller ikke benyttes, og må makuleres.

Weld IT AS leverer produkter og tjenester til bedrifter, og ikke til forbrukere.

Ved kjøp av tjenester gir du ditt samtykke til at Weld IT kan påbegynne levering til deg før eventuell angrefrist utløper. Ved utøvelse av eventuell angrerett vil du dermed måtte betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer.

Avtalens oppstart og fornyelse

Avtalens start regnes fra da kunden bestiller programvaren og ikke fra leveransedato.

Avtaleperioden er fastsatt til minimum 12 måneder, og etterfølgende vil kontrakten følge kalenderåret og fornyes automatisk hvert år for 12 nye mnd. Engangskostnad betales ved inngåelse av avtalen, og leie og support forskuddsbetales kvartalsvis, med mindre annet er avtalt. Betalingsbetingelser er normalt pr. 14 dager fra fakturadato.

Prisene kan økes iht. sist tilgjengelige konsumprisindeks («KPI») uten varsel til kunde. Weld IT AS kan øke prisene utover dette som følge av at programvarens innhold endres i vesentlig grad eller at Weld IT sine leverandører øker prisene utover KPI. Kunden skal med rimelig varsel underrettes skriftlig om en slik økning.

Dersom Kunden ikke betaler det forfalne beløp til rett tid, har Weld IT krav på morarente i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1979 nr. 100. (Forsinkelsesrenteloven).

Weld IT har rett til å stenge programmet når lisensen ikke er betalt innen angitt tid.

Lisenspris og Weld IT Serviceavtale

Lisenspris samt årlig pris for Weld IT Serviceavtale fremkommer på Weld IT hjemmesider.

Øvrige økonomiske rammebetingelser

  • Ordinær telefonsupport i normal arbeidstid er dekket av årlig kostnader.
  • Telefonmøter belastes på timebasis.
  • Ved rekonstruksjon av mistet passord, belastes minst en time per ekspedering.
  • Server plass pr. bruker er satt til 10 GB.

Opphavsrettigheter

Kunden anerkjenner Weld IT sine rettigheter og opphavsrettigheter til programvaren. Kunden skal ikke kopiere, distribuere, leie ut, lease eller overføre programvaren til noen tredjepart. Kunden skal ikke foreta endringer i, ta fra hverandre eller dekompilere programvaren eller noen del av denne. Dersom Weld IT som følge av krenkelsen lider tap, eller Kunden oppnår uberettiget fordel har Weld IT rett på erstatning for alle direkte og indirekte kostnader knyttet til krenkelsen.

Bruksrett til Programvaren

Weld IT gir kunden en ikke-overførbar og ikke-eksklusiv begrenset rett til å bruke programvaren for sine interne forretningsformål mot betaling av en lisens for bruksrett og vedlikehold. Betaling av lisensavgiften er en forutsetning for bruken av programvaren og de garantier den har for å fungere som avtalt.

Hver bruker av systemet gis en personlig tilgang til systemet, som ikke skal videreformidles til tredjepart. Tredjepart omfatter i denne sammenheng også kolleger innenfor samme organisasjon. Hvis Brukeren har behov for å utvide Avtalen slik at den dekker flere brukere så må ytterligere Brukere bestilles.

Bestemmelsene her gjelder all programvare som tilbys deg fra Weld IT, med mindre annet er særskilt avtalt, og uansett om programvaren tilbys mot vederlag eller vederlagsfritt. Enkelte lisenser er tidsbegrensede og forutsetter at du opprettholder Weld IT Serviceavtale.

Eiendomsretten og opphavsretten til Applikasjonene, herunder programmer, systemer og dokumentasjon tilhører Weld IT, og er vernet i henhold til bestemmelsen i lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2.

Eiendomsretten til data som er generert av Kunden eller kundens aktiviteter, tilhører kunden.

Eierskap

Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere dokumenter som dokumentsamling og informasjon på eget webområde. Alt innhold som legges ut på tjenermaskinen er brukerens ansvar.

Overforbruk av lagringskapasitet

Dersom brukerens produkter belaster 5 % over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, vil Weld IT kunne gjøre kunden klar over dette, og pålegge kunden enten å fjerne data eller oppgradere til et tjenestenivå med større lagringskapasitet. Dersom kunden ikke etterfølger dette pålegget innen 10 dager fra Weld IT har sendt melding om forholdet, vil Weld IT kunne oppgradere brukerens tjeneste tilsvarende den diskplass kunden tar opp, uten at det gis samtykke fra brukeren.

Vedlikehold av programvaren

Kundens rett til å bruke programvaren etter Avtalen omfatter rett til å få tilgjengeliggjort alle nye versjoner. Kunden forplikter seg til å benytte den nyeste versjonen av programvaren. 

Dokumentasjon og lagringsmedium

All dokumentasjon, herunder manualer, brukerveiledninger og andre skriftlige og elektroniske fremstillinger av hvordan programvaren benyttes av en sluttbruker regnes som en del av programvaren og er underlagt samme begrensninger i forhold til opphavsrett.

Ansvarsfraskrivelse

Weld IT garanterer og innestår for at programvaren i det vesentlige er i stand til å utføre funksjonene som er beskrevet i dokumentasjonen. Kunden og Weld IT er innforstått med at programvaren ikke vil være feilfri i noen versjon, og har som følge inngått denne avtale som bruksrett og vedlikehold.

Weld IT sin erstatningsplikt ovenfor kunden er begrenset som følger: Kunden har rett til erstatning for direkte tap som Weld IT har forårsaket gjennom grov uaktsomhet eller forsømmelse. Weld IT kan ikke gjøres erstatningspliktig for noen som helst form for direkte eller indirekte tap eller skade som kunden har, eller burde ha oppdaget i forbindelse med kundens anvendelse av Weld IT. Dette gjelder også dersom eventuelle feil i programmet har forårsaket tap hos kunden. Skulle Weld IT på tross av dette likevel bli stillet til ansvar for eventuelle tap hos kunden, er kunden innforstått med at Weld IT sitt erstatningsansvar vil være begrenset oppad til refusjon av det lisensbeløpet kunden i de siste 12 måneder har betalt til Weld IT, uavhengig av kundes konstaterte tap eller skade. 

INTERNETT-TILGANG, TILKNYTNING OG INSTALLASJON

For å få tilgang til tjenesten er kunden avhengig av å ha internett-tilgang. 

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Konfidensialitet

Alle parter i denne avtalen må utøve taushetsplikt i alle konfidensielle saker, eller der dette må antas rimelig. Partene kan referere til dette oppdraget i sine respektive sammenhenger, der det faller naturlig, og på en slik måte at det støtter opp under de overordnete mål for dette samarbeidet.

Samtykke til å motta elektronisk kundeinformasjon

Som kunde av Weld IT samtykker du i at vi sender deg kundeinformasjon som brukertips, oppdateringsnyheter, nyheter om Weld IT samt relevante produkter og tjenester som Weld IT vurderer å være av interesse for brukere av programvaren. Ved å oppgi din e-post adresse ved registrering som Weld IT kunde, samtykker du i at slik informasjon sendes til den e-post adresse du oppgir og/eller på annen elektronisk måte.

Heving/Oppsigelse

Weld IT kan heve denne avtalen med øyeblikkelig virkning hvis Kunden misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller hvis Kunden bli insolvent eller går konkurs.

Hver av partene har rett til å si opp avtaleforholdet med skriftlig varsel senes 3 mnd. før fornyelsesdato.

Ved oppsigelse og etter forfall av betalingsforpliktelse kan Weld IT stenge tilgangen til programvaren. Du vil få et varsel til e-postadressen du har registrert hos oss før stengingen. Stengingen vil vare frem til korrekt betaling mottas. Kunden bærer selv risikoen dersom stengingen vil påvirke funksjonaliteten av andre produkter og tjenester.

Denne avtalen er overførbar, og vil fortsatt gjelde selv om Weld IT blir delt eller inngår i andre selskaper.

Avslutning av programvareutvikling

Weld IT skal ikke være forpliktet til å fortsette å levere nye versjoner av programvaren hvis Weld IT bestemmer seg for å stoppe utviklingen eller distribusjonen av hele eller deler av programvaren, uansett grunn. Kunden skal med rimelig varsel underrettes skriftlig om en slik avgjørelse. Hvis Weld IT stopper utviklingen eller distribusjonen av programvaren skal ikke Weld IT ha noe ytterligere ansvar eller forpliktelser med hensyn til programvasen eller dens avtale. Kunden kan fortsette å bruke den siste versjonen av programvaren levert av Weld IT på egen risiko uten å betale vedlikeholdsavgift. Utover dette oppnår ikke kunden større rett til programvaren og vilkårene i avtalen gjelder som før.

Avtalens Virkeområde

Denne Avtalen utgjør hele bruksrett- og vedlikeholdsavtalen mellom Kunde og Weld IT. Tillegg eller endringer skal godkjennes skriftlig av Weld IT. Bestemmelsene i denne Avtalen erstatter alle betingelser og vilkår som avtales muntlig eller som finnes i andre dokumenter og som står i motstrid til denne Avtalen. Weld IT reserverer retten til å endre avtalen. Siste versjon av denne Avtalen har forrang over alle tidligere versjoner. Kunden aksepterer den versjonen av denne avtalen ved å betale den årlige avgiften. Kunden skal underrettes om nye eller endrede betingelser med rimelig varsel.

Tvister

Enhver tvist med utspring i denne avtale, som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved Bergen Tingrett.

Avtale om bruksrett til kvalifisert WPQR fra Weld IT AS

Kunde bekrefter med dette at en har lest, forstått og aksepterer å være bundet av bestemmelsene i denne avtalen som gjelder for bruk av WPQR utarbeidet av Weld IT. Ber om at en leser derfor hele avtalen nøye. Dersom du ikke aksepterer avtalebestemmelsene, har du ikke rett til å benytte de relevante produkter og/eller -tjenester. Du må i så fall, innen 14 dager fra kjøpsdato, melde dette til Weld IT AS. Eventuelle utskrifter av dokumenter kan da heller ikke benyttes, og må makuleres.

Weld IT AS leverer produkter og tjenester til bedrifter, og ikke til forbrukere.

Ved kjøp av rett til å benytte WPQR som grunnlag for sveiseprosedyre gir du ditt samtykke til at Weld IT kan påbegynne levering til deg før eventuell angrefrist utløper. Ved utøvelse av eventuell angrerett vil du dermed måtte betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer.

Pris sveiseprosedyrer

Pris på våre sveiseprosedyrer er kr. 5000,- pr stk. Dette gir retten til å benytte WPQR til å utarbeide egne WPS basert på WPQR.

Opphavsrettigheter

Kunden anerkjenner Weld IT AS sine rettigheter og opphavsrettigheter til WPQR. Kunden skal distribuere, leie ut eller overføre sveiseprosedyren til andre. Dersom kunde gir andre parter tilgang til sveiseprosedyre der Kunden kan, eller oppnår uberettiget fordel har Weld IT AS rett på erstatning for alle direkte og indirekte kostnader knyttet til krenkelsen.

Eierskap

Weld IT AS er rettmessig eier av WPQR, der kunde kjøper rettighet til å benytte denne som underlag for WPS. Brukeren er selv ansvarlig for å granske og godkjenne aktuell WPQR før den tas i bruk, samt utarbeide WPS iht. NS-EN ISO 15612 og NS-EN ISO 15609-1.

Ansvarsfraskrivelse

Weld IT garanterer og innestår for at WPQR er kvalifisert iht. NS-EN ISO 15614-1, der tredjepart har stått for bevitning og kvalifisering av prosedyren.

Weld IT sin erstatningsplikt ovenfor kunden er begrenset som følger: Kunden har rett til erstatning for direkte tap som Weld IT AS har forårsaket gjennom grov uaktsomhet eller forsømmelse. Weld IT AS kan ikke gjøres erstatningspliktig for noen som helst form for direkte eller indirekte tap eller skade som kunden har, eller burde ha oppdaget i forbindelse med kundens anvendelse av sveiseprosedyren. Skulle Weld IT AS på tross av dette likevel bli stillet til ansvar for eventuelle tap hos kunden, er kunden innforstått med at Weld IT AS sitt erstatningsansvar vil være begrenset oppad til refusjon av det beløpet kunden i de siste 12 måneder har betalt til Weld IT AS, uavhengig av kundes konstaterte tap eller skade. 

Internett-tilgang

For å få tilgang til WPQR er kunden avhengig av å ha internett-tilgang.

Konfidensialitet

Alle parter i denne avtalen må utøve taushetsplikt i alle konfidensielle saker, eller der dette må antas rimelig. Partene kan referere til dette oppdraget i sine respektive sammenhenger, der det faller naturlig, og på en slik måte at det støtter opp under de overordnete mål for dette samarbeidet.

Samtykke til å motta elektronisk kundeinformasjon

Som kunde av Weld IT samtykker du i at vi sender deg kundeinformasjon som brukertips, oppdateringsnyheter, nyheter om Weld IT samt relevante produkter og tjenester som Weld IT vurderer å være av interesse for brukere. Ved å oppgi din e-post adresse ved registrering som Weld IT kunde, samtykker du i at slik informasjon sendes til den e-post adresse du oppgir og/eller på annen elektronisk måte.

Heving/Oppsigelse

Weld IT kan heve denne avtalen med øyeblikkelig virkning hvis Kunden misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen.

Tvister

Enhver tvist med utspring i denne avtale, som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved Bergen Tingrett.

keyboard_arrow_up